Stadgar

§1

Mariehamns Seglarförening r f, kallad M.S.F, är en svenskspråkig förening med hemort i Mariehamns stad.


§2
Föreningens ändamål är att främja segel- och motorbåtssporten, att genom tävlingar, navigationskurser,båtskötsel, utveckling av båttyper,livräddning samt annan liknande verksamhet sprida kunskap i sjömanskap och att genom färder i den åländska skärgården öka medlemmarnas kännedom om och känsla för hembygden.

Dessutom skall föreningen främja ungdomsverksamheten i landskapet Åland genom att bland annat intressera ungdomar för segel- och motorbåtssporten.


§3
Till medlem i föreningen kan av styrelsen antas envar, av föreningens verksamhet intresserad person och över föreningens medlemmar skall föras matrikel. Medlemsavgiftensstorlek fastställes på föreningens årsmöte.


§4
Föreningen har rätt att till hedersmedlem inkalla person, som genom sina kunskaper eller erfarenheter befordrat föreningens syfte eller annars gjort sig särskilt förtjänt inom föreningen.

Hedersmedlem har samma rättighet som varje annan medlem och är befriad från årlig avgift. Val av hedersmedlem sker på föreningsmöte och fodras för dess giltighet, att minst tvåtredjedelar av de närvarande medlemmarna äro ense därom. Efter styrelsens prövning skall föreningsmedlem kunna utnämnas till ständig medlem i föreningen, som genom kunskaper eller erfarenheter befordrat föreningens syften eller annars gjort sig särskilt förtjänt inom föreningen. Ständig medlem har samma rättigheter som varje annan medlem och är befriad från årlig avgift.


§5
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en kommodor, I och II vicekommodor, sekreterare, kassör, och minst två men högst tio andra medlemmar. Styrelse väljs årligen vid föreningens årsmöte.


§6
Styrelsen sammanträder på kommodorens, eller om denne är förhindrad, på någon av vicekommodorernas kallelse så ofta som omständigheterna det fordrar och är beslutför då minst hälften av styrelsemedlemmarna, bland dem kommodoren eller i hans ställe någon av vicekommodorerna, är närvarande. Vid styrelsemötena bör föras protokoll, vilket justeras vid samma eller följande styrelsemöte.


§7
Föreningens namn tecknas av kommodoren ensam eller av någon av vicekommodorerna jämte någon annan av styrelsens medlemmar.


§8
Föreningens räkenskapsår sträcker sig från 1 oktober till 30 september därpå följande år. Bokslut samt styrelsens årsberättelse jämte nödiga handlingar och verifikat skall före den 11 november inlämnas till föreningens revisor och bör dessa före den 20 november till föreningens styrelse avlämna till årsmötet ställd skriftlig berättelse över verkställd granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning under föregående räkenskapsår.


§9

Föreningens årsmöte hålles i slutet av november månad varvid följande ärende handlägges:

1. Föredragning av årsredogörelse och revisionsberättelsen.
2. Fastställande av bokslutet.
3. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående räkenskapsår.
4. Beslut angående storleken av den årliga medlemsavgiften.
5. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar i den nya styrelsen.
6. Val av styrelse
7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
8. Övriga ärenden


§10
Kallelse till föreningsmöte sker genom kungörelse i en på Åland utkommande, på orten spridd tidning minst en vecka före mötet.


§11
Medlem tillhörig farkost som användes för fritidsandamål, införs, för så vitt densamma uppfyller i sådant avseende utfärdade bestämmelser, i föreningens fartygsregister och berättigar ägaren av farkosten föra föreningens flagga. Farkost som användes i yrkesmässig befordran av passagerare och last får ej inregistreras. Farkostens skick, sjövärdighet och utrustning skall, för att kunna införas i registret, stå i överensstämmelse med instruktion för besiktning. För inregistrerad farkost utfärdar styrelsen certifikat, som årligen efter verkställd besiktning förnyas. I särskilda fall kan dock styrelsen efter prövning utfärda interimistiskt certifikat.


§12
Farkost som icke under säsongen blivit besiktigad, eller som övergått till annan ägare, utan att anmälan därom blivit gjord , uteslutes ur fartygsregistret, men kan på nytt däri införas på stadgat sätt.


§13
I föreningens register införda båtar för fastställda flaggor i enlighet med föreskrifter i fastställda flaggreglementen.


§14
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast vid årsmöte och om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna understöder ändringsförslaget.


§15
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas på två, på varandra följande, med minst två veckors mellanrum hållna, föreningsmöten. Förslaget skall understödas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Efter det att, föreningen upplösts överlämnas dess egendom till en på Åland verksam förening vars ändamål är att främja segelsportens fortsatta utveckling i landskapet Åland.


§16
I övrigt länder stadgandena i gällande lagstiftning beträffande föreningar, till efterrättelse.